ŠLB mokyklėlės ,,Traukinukas“ atidarymo šventė

Rugsėjo 29 d. 11:30 – 13:00 val. Štutgarto lietuvių bendruomenės mokyklėlės ,,Traukinukas“ atidarymo šventė.

Dr. Phil. Sandra Petraškaitė – Pabst – 2019-ųjų metų mokslo premijos užsienio lietuviams laureatė.
Rugsėjo 29 d. 13:00 val. Dr. Phil. Sandros Petraškaitės-Pabst paskaita ir diskusija: ,,Dvikalbis auklėjimas. Jo ypatumai ir iššūkiai“.

Dr. Phil. Sandra Petraškaitė – Pabst – 2019-ųjų metų mokslo premijos užsienio lietuviams laureatė.Rugsėjo 29 d. 13:00 val. Dr. Phil. Sandros Petraškaitės-Pabst . paskaita ir diskusija: ,,Dvikalbis auklėjimas. Jo ypatumai ir iššūkiai“
Dvikalbis auklėjimas nuo pat ankstyvos vaikystės tėvams yra ne vien malonus savaime suprantamas užsiėmimas, bet tamtikras išbandymas bei atsakingas darbas, reikalaujantis sąmoningo nusistatymo ir kasdienių pastangų: nuolatinionepertraukiamo tolygaus dėmesio paskirstymo dviem arba trim kalboms iš karto, išradingumo ir kūrybiškumo įvedant irpuoselėjant savo šeimai priimtinas taisykles bei ritualus. Be savaime suprantamo idealizmo egzistuoja visa eilė moksliniųargumentų, kurie tvirtina, kad daugiakalbystė asmeniui naudinga. Dviejų ir daugiau kuo intensyviau išmoktų kalbų gebėjimas:• teigiamai veikia visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi;• yra tam tikras tramplynas mokantis kitų užsienio kalbų;• gebėjimas « persijungti » iš vienos kalbos į kitą, išlikęs iki gilios senatvės, yra puiki smegenų apsauga nuo senatvėsdemensijos ligų.Kiekviena kalba kaip tam tikros kultūros nešėja, atverianti langą į pilnesnį pasaulio vaizdą ir savęs paties pažinimą, savoidentiteto paieškose, kurios gali tęstis visą gyvenimą, yra didelė ir prasminga dovana, kurią tėvai gali ir privalo perduoti savovaikams. Kaip vyksta dviejų ar daugiau kalbų mokymasis nuo pat gimimo iki mokyklinio amžiaus ir vėliau, kaip lydėti vaikąšiame kelyje, kaip motyvuoti jį, norint perduoti lietuvių kalbą, kai visas pasaulis vertina tik anglų kalbą. Apie tai išgirsite šiojepaskaitoje, po jos turėsite galimybę pasidalinti savo asmenine patirtimi ir pastebėjimais, užduoti Jums rūpimus klausimus.
Apie dr. phil. Sandra Petraškaitė-PabstŠtutgarto lituanistinės mokyklėlės “Traukinukas” 2011m. bendra įkūrėja ir mokytoja.Mišrioje lietuviškai-vokiškoje šeimoje dvikalbiais auklėja 3 vaikus: 17, 14 ir 10 metų.2011-2016 metais Štutgarto universitete vedė seminarus „Mehrsprachigkeit“.Nuo 2017 metų VLB Tarybos narė.Dr. phil. Sandra Petraškaitė-Pabst gimus 1972 metais Marijampolėje, mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, 1991-1996 VilniausPedagoginiame universitete įgijusi vokiečių ir anglų kalbų mokytojos kvalifikaciją, 1996-1998 Vilniaus universitete vokiečiųkalbotyros magistro laipsnį, 1999-2004 Mannheimo universitete baigė vokiečių kalbotyros doktorantūros studijas.Vilniaus Jezuitų gimnazijoje dirbo vokiečių kalbos mokytoja, Mannheimo universitete, Ludwigsburgo PedagoginėjeAukštojoje mokykloje, Štutgarto universitete nuo 2005 iki 2017 metų dėstė tokias vokiečių kalbotyros disciplinas, kaippolitinė kalbotyra, tarpkultūrine komunikacija, vokiečių kalbos variantai, daugiakalbystės teorijos. Nuo 2011 iki 2016 metųdėstė lietuvių kalbos gramatinės struktūros Štutgarto lingvistikos specialybės studentams.Paskelbusi eilę mokslinių bei publicistinių straipsnių vokiečių, lietuvių, ir anglų kalbomis. 2006 metais išleidusi monografijąvokiečių kalba « Metapherngebrauch im politischen Diskurs. Zur EU-Osterweiterung im Deutschen und im Litauischen. ».Nuo 2011 iki 2016 metų surengusi eilę viešų paskaitų apie dvikalbystės auklėjimo ypatumus ir privalumus šeimoje: Kiolnolituanistinės mokyklėlės, Lituanistinės vaikų akademijos prie Vasario 16-osios gimnazijos tėveliams, lietuviškų mokyklų,esančių ne Lietuvoje direktorių sambūryje, organizuotame Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerijos, Frankfurto mokyklėlės« Ąžuoliukas » tėvams ir mokytojams, Berlyne VLB darbuotojų suvažiavime.

Susirinkimo vieta: Amstetter Str. 39 70329 StuttgartRestorane Gasthaus Hirsch II aukšte
Prašome visus norinčius registruotis